Μέχρι 21/01/2019 οι αιτήσεις για “αντικατάσταση κυψελών” & “Πετρέλαια”

«Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια  υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019»
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 21-1-2019 (ημέρα Δευτέρα) στο Κέντρο Μελισσοκομίας της περιοχής τους.

 Α. Δράση 3.1 – Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
1. Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, από  την  1-8-2018  έως   20-5-2019. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης, που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος, ή επί του αριθμού των μελισσοσμηνών του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο “Καν. 1308/2013 – 2019″.

2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών
β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου, κατά το διάστημα μεταξύ 1ης  Σεπτεμβρίου και 31ης  Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

3. Ενισχύεται  η  προμήθεια  καινούριας πλήρης κυψέλης η οποία αποτελείται  σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με  σταθερή ή κινητή βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ)  τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση).

4. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη:
α) η δαπάνη για την προμήθεια  μεμονωμένων  εξαρτημάτων  κυψελών, παρά  μόνο για τις πλήρεις κυψέλες,
β)  η  δαπάνη  για  αγορά  κυψελών  για  τις  οποίες  δεν  έχουν  εκδοθεί  ορθά  τα  αντίστοιχα παραστατικά.
γ) ο ΦΠΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης ή μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία είναι αληθή,
ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,
γγ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές ελεγκτικές αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.

Β.   Δράση   3.2 – Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας
1. Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη  μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας   ή   μελιτοέκκρισης, από το συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως 1-7-2019 (ημέρα Δευτέρα). Τα παραγωγικά μελίσσια που μετακινούνται, όλα μαζί ή τμηματικά, αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης, που διαθέτει ο μελισσοκόμος κατά την τρέχουσα ετήσια προγραμματική περίοδο.
Η μετακίνηση γίνεται με τη χρήση:
α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων
υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση:
α)(20) χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας,
β) τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.

2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.
β) Να   είναι   κάτοχοι   μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
γ) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 €, με εξαίρεση  τους  μελισσοκόμους,  οι  οποίοι  υπέβαλλαν  Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης  (Δήλωση ΟΣΔΕ) και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.
δ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες. Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
ε)  Να  διαθέτουν  μελισσοκομικό  βιβλιάριο  σε  ισχύ  (θεωρημένο)  κατά  την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης ή μελισσοκομικού βιβλιαρίου εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.
γ) Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται εντός του μελισσοκομικού έτους και μέχρι την 1η Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).
δ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού.
ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίας αγρότης. Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά μέχρι την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019. Από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.
στ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
ζ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ).
η)  Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
αα) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή,
ββ) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης.

Η Αίτηση – Δήλωση, η οποία είναι κοινή και για τις δύο δράσεις, υποβάλλεται:
–    Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
–    Δια αντιπροσώπου
–    Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

 

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τα υποδείγματα δηλώσεων από το Κ. Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας

Αίτηση 2019
Υ.Δ. 2019