Πως φτάσαμε στα 5 χρώματα των βασιλισσών | Ν. Παππάς


Από την στήλη
Μικρά &Ενδιαφέροντα
Ν. Παππάς | Βιολόγος

Γνωστό είναι πλέον ότι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το ση­μάδεμα των βασιλισσών σε διεθνές επίπεδο είναι το άσπρο για τα έτη που λήγουν σε 1 και 6, κίτρινο για τα έτη που λήγουν σε 2 και 7, κόκκινο για τα έτη που λήγουν σε 3 και 8, πράσινο για τα έτη που λήγουν σε 4 και 9 και μπλε για τα έτη που λήγουν σε 5 και 0.

Παλαιότερα το σημάδεμα της βασίλισσας γίνονταν με την κοπή των φτερών σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην τραυματίζεται η βασί­λισσα, μια χρονιά το δεξί φτερό, την άλλη χρονιά το αριστερό.

Ο χρωματισμός των βασιλισσών βοηθάει πολύ την ανεύρεσή της μέσα στις χιλιάδες των μελισσών, επίσης δίνει πληροφορίες για την ηλικία της ώστε να δρομολογηθεί η αλλαγή της ή όχι. Επίσης μπορού­με να διαπιστώσουμε εύκολα αν το μελίσσι έχει προβεί σε αντικατά­σταση της βασίλισσας για οποιοδήποτε λόγο.

Η ιστορία της καθιέρωσης των χρωμάτων εκτυλίχθηκε στην Κεντρι­κή Ευρώπη με κέντρο τη Γερμανία. Άρχισε μετά την εφαρμογή του κινητού πλαισίου τον 19ο αιώνα. Το 1887 ο J.B.Bessler αναφέρει στο βιβλίο: Illustrirtes Lehrbuch der Bienenezucht (= Εικονογραφημένο διδακτικό βιβλίο μελισσοκομίας) τρία χρώματα για το σημάδεμα των βασιλισσών: το κίτρινο, το κόκκινο και το λευκό. Αργότερα το 1922 ο Guida Sklenar προτείνει τα χρώματα μπλε, κίτρινο, κόκκινο και λευκό, προσθέτει δηλαδή ακόμη ένα, το μπλε.

To 1928 ο χρωματισμός των βασιλισσών αποτέλεσε θέμα Συνεδρίου του Γερμανικού Μελισσοκομικού Συνδέσμου που έγινε στην Κολωνία. Εκεί αποφασίστηκε η σειρά των χρωμάτων ως εξής: το 1928 το κίτρινο, 1929 το κόκκινο, 1930 το πράσινο και το 1931 το λευκό.

Το 1934 ο Σκλεναρ και πάλι γράφει ότι κατόρθωσε να πετύχει συμ­φωνία μεταξύ των μελισσοκόμων της Γερμανίας, Ελβετίας και Αυ­στρίας να χρησιμοποιούντα τα ίδια 4 χρώματα για το σημάδεμα των βασιλισσών.

Το 1948 ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Ιένας August Lundwig εκφράζει την άποψή του σχετικά με το θέμα με την λέξη Gero Gruewe ώστε να συγκρατούμε εύκολα τα χρώματα: Ge=Gelb=κίτρινο,
ro=rot= κόκκινο,
grue=gruen=πράσινο  και
we=weiss= λευκό.

Αργότερα πριν το 1965 μετά από πρόταση του Edmund Herold προ­στέθηκε και το πέμπτο χρώμα, το μπλε που ισχύει μέχρι σήμερα.


Τα ονόματα που αναφέρονται στο κείμενο είναι γνωστοί επιστήμονες και άλλα κορυφαία στελέχη της μελισσοκομίας της εποχής εκείνης, κυ­ρίως από τη Γερμανία.