Ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για “αντικατάσταση κυψελών” και “μετακινήσεις μελισσοσμηνών”

«Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια  υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2017»

Ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως 14-6-2017 στο Κέντρο Μελισσοκομίας της περιοχής τους ή  στην αντίστοιχη ΔΑΟΚ.

 

Α. Δράση 3.1 – Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

  1. 1. Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά  κυψέλη,  από  την  1η  Αυγούστου  2016  έως  την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση (14/6/2017). Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εμφανές σημείο πυροσφράγιση ή αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή “Καν. 1308/2013, έτος 2017”.
  2. 2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  3. 3. Ενισχύεται η προμήθεια  κυψελών  αντικατάστασης,  οι  οποίες  πρέπει  να αποτελούνται σωρευτικά από:

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

  1. 4. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη:

α) η δαπάνη για την προμήθεια  μεμονωμένων  εξαρτημάτων  κυψελών, παρά  μόνο για τις πλήρεις κυψέλες,
β)  η  δαπάνη  για  αγορά  κυψελών  για  τις  οποίες  δεν  έχουν  εκδοθεί  ορθά  τα  αντίστοιχα παραστατικά.
γ) ο ΦΠΑ

 

Β. Δράση  3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

  1. 1. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή   μελιτοέκκρισης,   από   τον   συνήθη   μόνιμο   τόπο   της   μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές   κυψέλες   όλες μαζί ή τμηματικά, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων

υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση:
α) τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας,
β) τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας.

  1. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α)   Να   είναι   κάτοχοι   μελισσοκομικής   εκμετάλλευσης   τουλάχιστον   110   παραγωγικών μελισσοσμηνών.

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση  τους  μελισσοκόμους  οι  οποίοι  υπέβαλλαν  Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης  (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

δ)  Nα  διαθέτουν  μελισσοκομικό  βιβλιάριο  σε  ισχύ  (θεωρημένο)  κατά  την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ε) Να έχουν  υποβάλλει την αίτηση  δήλωσης για συμμετοχή  στη δράση 3.2  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν.

 

  1. 3. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 και 3.2 εκφράζεται με την υποβολή σχετικής Αίτησης – Δήλωσης στη ΔΑΟΚ ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας μέχρι 14/6/2017. Η Αίτηση – Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις. Μαζί με την αίτηση μπορούν να προσκομίσουν και τα δελτία αποστολής ή φορτωτικές.

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται:

  • Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
  • Δια αντιπροσώπου
  • Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή