Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020

• Fake news, fake honey… – Σ. Γούναρη3
• Ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης ντόπιων ελληνικών φυλών μελισσών – Δ. και Γ. Σενκό5
• Η κοινή μέλισσα (Apis mellifera) ως επικονιαστής: ΙΙ. Αποτελεσματικότητα επικονιαστικής
δραστηριότητας – Χρ. Τανανάκη
8
• Δελτίο Τύπου 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επαγγελματικής Μελισσοκομίας15
• Συμπεράσματα 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επαγγελματικής Μελισσοκομίας16
• Επιστολή διαμαρτυρίας για την απουσία του Υ.Π.Α.Α.Τ. από το 3ου Πανελλήνιο Συνέδριο
Επαγγελματικής Μελισσοκομίας – Αλ. Γκουσιάρης
28
• Η σπουδιαότητα της διασποράς των ουσιών κατά του βαρρόα και η Varroa’s Road Trip Therapy
Application – Αλ. Γκουσιάρης
33
• Τα Α…Β της μελισσοκομίας, Νοέμβριος – Δεκέμβριος. – Δ. και Β. Τσέλιος36
• Κρότοι και ξόρκια για τη σύλληψη των αφεσμών – Γ. Μαυροφρύδης39
• Κλοπή στο κύριο μελισσοκομίο – Γ. Καραγιαννόπουλος44
• Οι μελισσοκόμοι ρωτούν. – Γ. Γκόρας & Ανδ. Θρασύβουλουυ49
• Βοσκότοποι, κατσίκια και μελισσοκομία – Π. Χαριζάνηςς54
• 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας57
• Η πτώση της βαρρόα ανά ημέρα. Οι μετρήσεις ενός μοναχού – Π. Καμπούρης58
• Μικρά και ενδιφέροντα – Ν. Παππάς60
• Μικρές αγγελίες64