Διαδικασίες εξαγωγής μελιού σε Ε.Ε. και τρίτες χώρες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ  ΜΕΛΙΟΥ

 

 

Κόμητας Φ. Γεώργιος
Κτηνίατρος
Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Όπως δημοσιεύθηκε στην Μελισσοκομική Επιθεώρηση
Τεύχος Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2015, Σελ397

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πραγματοποίηση εξωστρεφούς δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας αποκτά όλο και περισσότερο ιδιαίτερη σημασία και ίσως στο μέλλον να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Η  εξωστρεφής  δραστηριότητα για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περιλαμβάνει:

1) Το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις εμπορικές δηλαδή συναλλαγές μεταξύ του κράτους μέλους και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,

2) Τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, τις εμπορικές δηλαδή συναλλαγές μεταξύ του κράτους μέλους και  τρίτων χωρών.

Στον τομέα του μελιού τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες από επιχειρήσεις συσκευασίας με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αποστολές είτε μέσω ενδοκοινοτικού εμπορίου είτε μέσω εξαγωγών σε τρίτες χώρες.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να  επισημάνει τις γενικές αρχές που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες ώστε να προσανατολισθούν κατάλληλα αυτοί που ήδη πραγματοποιούν ή εκδηλώσουν στο μέλλον ενδιαφέρον  για την πραγματοποίησή τους.

 

Α) ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Όσον αφορά στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.420/1993 «για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς κλπ.»

Σύμφωνα με αυτό:

1)  Η εγκατάσταση συσκευασίας μελιού στην οποία συσκευάζεται το μέλι πρέπει να διαθέτει άδεια / καταχώρηση με βάση το Π.Δ.79/2007, πρέπει δηλαδή να έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν ((ΕΚ)852/2004 (βλέπε Τεύχος 240 Μελισσοκομικής Επιθεώρησης σελ 95-100 και Τεύχος 242 Μελισσοκομικής Επιθεώρησης σελ 279-281).

2) Δεν απαιτείται η έκδοση Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού και η διακίνηση των προϊόντων γίνεται με Εμπορικά Έγγραφα.

 

Β) ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΠΡΟΣ  ΤΡΙΤΕΣ  ΧΩΡΕΣ

Όσον αφορά στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.344/1998 «Πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 96/93/ΕΚ.»

Σύμφωνα με αυτό:

1)  Η εγκατάσταση συσκευασίας μελιού στην οποία συσκευάζεται το μέλι πρέπει να διαθέτει άδεια / καταχώρηση με βάση το Π.Δ.79/2007, πρέπει δηλαδή να έχει εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν ((ΕΚ)852/2004 (βλέπε Τεύχος 240 Μελισσοκομικής Επιθεώρησης σελ 95-100 και Τεύχος 242 Μελισσοκομικής Επιθεώρησης σελ 279-281).

2)  Απαιτείται η έκδοση Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού.

3)  Πρέπει να τηρούνται οι Κτηνιατρικές / Υγειονομικές προδιαγραφές της τρίτης χώρας.

4) Πρέπει να τηρούνται οι συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρίτης χώρας ή οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Για την  έκδοση Κτηνιατρικού  Πιστοποιητικού πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1)  Αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας που έχει έδρα το συσκευαστήριο μελιού (αυτοπροσώπως, fax, e-mail).

2) Έλεγχος από επίσημο κτηνίατρο των προϊόντων, των συσκευασιών, των επισημάνσεων, των εγγράφων, των αποτελεσμάτων των αυτοελέγχων, δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον απαιτείται ανάλογα με τις απαιτήσεις της τρίτης χώρας.

3)   Έκδοση του Κτηνιατρικού Πιστοποιητικού η οποία συνοδεύεται από την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής Τελών (το κόστος Πιστοποίησης –Υγειονομικά Τέλη είναι 30 € ανά Πιστοποίηση, Κ.Υ.Α.289667/2008).

4)  Δημιουργία  από  την  επιχείρηση στην εφαρμογή e-παράβολο  της Γενικής Γραμματείας    Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) ηλεκτρονικού παραβόλου  με το οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή.

5) Δέσμευση του παραβόλου από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας.

Πρέπει να τονισθεί  ότι όσο αφορά τις Κτηνιατρικές / Υγειονομικές προδιαγραφές υπάρχει μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των τρίτων χωρών ως προς αυτές, ενώ συχνά  υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

Κυριότερες διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ τρίτων χωρών  αφορούν:

1) Στον τύπο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού, συνήθως χρησιμοποιείται το Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για Εξαγωγή (εικ.1) .Κάποιες χώρες απαιτούν συγκεκριμένο τύπο πιστοποιητικού όπως για παράδειγμα η Ρωσία και η Αίγυπτος (εικ.2). Λίστα με διαθέσιμα Υγειονομικά Πιστοποιητικά υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να κατεβάσετε ολόκληρα τα έγγραφα σε .pdf

Κτηνιατρικά πιστοποιητικά για εξαγωγή - Veterinary certificate for export
Κτηνιατρικά πιστοποιητικά για εξαγωγή – Veterinary certificate for export (εικ 1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΓΥΠΤΟΣ (εικ 2)

2)  Στις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση, για παράδειγμα  η Ρωσία απαιτεί το προς εισαγωγή μέλι να μην περιέχει φυσικά ή συνθετικά οιστρογόνα  και θυρεοστατικά.

3)  Στις Επισημάνσεις στην ετικέτα, για παράδειγμα η Αυστραλία απαιτεί να αναφέρεται η πιθανή ύπαρξη πρόπολης στο μέλι (η οποία σε κάποια άτομα μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργικές αντιδράσεις) και η ένδειξη να μην καταναλώνεται από βρέφη κάτω του έτους (λόγω του κινδύνου εμφάνισης παιδικού βοτουλινισμού), η Κίνα απαιτεί να αναγράφονται η παρουσία τυχόν γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή τυχόν επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες όπως επίσης  και οι διατροφικές πληροφορίες.

     Για χώρες με τις οποίες δεν έχει γίνει συναλλαγή στο παρελθόν οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να αναζητούν πληροφορίες για τις απαιτήσεις της τρίτης χώρας από τον εμπορικό τους αντιπρόσωπο στην εκάστοτε χώρα, τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας της τρίτης χώρας στην Ελλάδα καθώς και από την Ελληνική πρεσβεία στην Τρίτη χώρα μέσω διαβίβασης αιτήματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Για τις Η.Π.Α. απαιτείται εγγραφή της εγκατάστασης συσκευασίας μελιού στην αρμόδια αρχή των Η.Π.Α που είναι η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων- FDA (Food & Drug Administration), η οποία συνοδεύεται από την χορήγηση κωδικού. Πρέπει να γίνεται επανεγγραφή κάθε δύο χρόνια. Πριν από κάθε αποστολή προϊόντων πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια αρχή, ενώ είναι πιθανό να απαιτήσει την επιθεώρηση της εγκατάστασης συσκευασίας μελιού.
  • Για τη Ρωσία αρχικά υποβάλλεται αίτημα από την επιχείρηση συσκευασίας μελιού ώστε να συμπεριληφθεί η εγκατάσταση στη λίστα των εγκεκριμένων για εισαγωγή μελιού στη Ρωσία στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει έδρα το συσκευαστήριο μελιού, το οποίο εν συνεχεία διαβιβάζεται μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα στις αρμόδιες ρωσικές αρχές. Απαιτείται γνώση των απαιτήσεων της ρωσικής νομοθεσίας ενώ  είναι απαραίτητη, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η επιθεώρηση της εγκατάστασης από τις ρωσικές αρχές. Τέλος πρέπει να εκδοθεί Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό το οποίο έχει συγκεκριμένη μορφή.
  • Για τη Κίνα κατά την εξαγωγή εκδίδεται Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας για το οποίο δεν απαιτείται συγκεκριμένη μορφή, αρκεί να βεβαιώνεται σε αυτό ότι το προϊόν δεν φέρει παθογόνους οργανισμούς και μεταδιδόμενες ασθένειες. Το πιστοποιητικό μπορεί να συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα αλλά τότε απαιτείται επίσημη μετάφραση στην κινεζική ή αγγλική.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

1)Π.Δ.420/1993 «για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ,90/425/ΕΟΚ(όσο αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους)90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚτου Συμβουλίου όπως ισχύουν»

2)Π.Δ.344/1998 «Πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 96/93/ΕΚ.»

3)Τυποποίηση μελιού (διαδικασία αδειοδότησης-απαιτήσεις-εξαγωγές)-Κόμητας Γεώργιος-Ημερίδα για τη μελισσοκομία-Τρίπολη 30 Μαρτίου 2014.

 

 


 

Απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο ή με όποιο άλλο θέμα θέλετε πατήστε εδώ.

Για την κατάρτισή σας,
επιλέξτε πηγές πληροφόρησης με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση